Techniky

W. G. Sutherland
W. G. Sutherland
J. Upledger
J. Upledger
F. Sills
F. Sills
R. Becker
R. Becker

Dr. Andrew Taylor Still - zakladateľ klasickej osteopatie,  z ktorej sa vyvinula kraniosakrálna terapia.

Dr. Wiliam Garner Sutherland - bol osteopat, ktorý položil základ technikám kraniosakrálnej terapie. Zaoberal sa najmä osteopátiou v lebečnej oblasti. Uskutočnil mnoho pokusov na vlastnom tele, aby dokázal, že medzi lebečnými kosťami dochádza k určitému pohybu.  Došiel k záveru, že pohyby lebečných kostí, krížovej kosti a všetkých štruktúr v tele (tkanivá) sú reakciou na rytmický pohyb v mozgovomiechovom moku (tekutiny). Nebolo mu však úplne jasné, čo vyvoláva túto pravidelnú pulzáciu. Začal do hĺbky sledovať pôvod týchto rytmov a postupne si uvedomil, že neexistujú o žiadne vonkajšie svalové štruktúry, ktoré by vysvetlili  tieto javy.  Preto dospel k záveru, že ide o neviditeľnú životnú silu organizmu, ktorú nazval Dychom života (potencia). Vďaka anatomický znalostiam vedel, že mozgovomiechový mok má úzky vzťah k mozgovému kmeňu, teda k oblasti, ktorá riadi naše dôležité fyziologické funkcie. Na základe týchto poznatkov Dr. Sutherland zaviedol pojem kraniálna osteopátia, ktorý sa používal až do 70. rokov minulého storočia.

Dr. John Upledger -  naviazal na ranú prácu Dr. Sutherlanda. Zaslúžil sa o veľkú propagáciu kraniosakrálnych techník medzi laickou verejnosťou, čím vzbudil veľkú nevôľu medzi profesionálnými kolegami, ktorí boli presvedčení, že k používaniu metódy je nutné vyštudovať osteopatiu. Keďže jeho absoloventi nemohli používať titul kraniálny osteopat, zaviedol pojem kraniosakrálna terapia - kraniosakrálny terapeut. Jeho prístup bol zameraný  viac štrukturálne, čo znamená že vychádzal z pohybu tkanív. V súčasnosti je známy aj pod pojmom biomechanický prístup  Dr. Upledger. Zaviedol somato-emocionálne uvoľnenie.  

Franklyn Sills taktiež vychádzal z práce Dr. Sutherlanda, avšak dôraz kládol na funkčný význam potencie Dychu života, na vnútornú životnú silu, čo boli poznatky získané v ďalších fázach výskumu.  Pri týchto technikách sa pracuje aj s telesnými štruktúrami a tekutinami, ale všetko súvisí s potenciou Dychu života. Terapeutická práca sa odohráva na oveľa hlbšej úrovni a pomáha klientovi dotknúť sa svojho vnútra. Franklyn Sills je spätý s vývojom tzv. biodynamických techník, čím vniesol do kraniosakrálnej práce celostnejší prístup. Zaviedol pojem kraniosakrálna biodynamika.

Dalo by sa povedať, že biomechanická liečba funguje zvonku dovnútra, zatiaľ čo biodynamická liečba zvnútra navonok. 

Dr. Rollin Becker - bol žiakom Dr. Sutherlanda, zaviedol viaceré termíny v kraniosakrálnej biodynamike a poukazoval na dôležitosť tekutín z hľadiska fungovania nášho tela.  Venoval sa embryológii a jej vplyvu na biodynamickej úrovni.

© 2020 Kraniosakrálna terapia Košice, Pražská 4, Košice, 040 11
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!